Rättighetsbaserat arbete

Rättighetsbaserat arbete

En människa som är drabbad av fattigdom förnekas ofta även sina mänskliga rättigheter och har sämre möjligheter att förändra sina liv. Extra tydligt är detta för personer som lever med funktionsnedsättning.

Allt MyRights arbete utgår från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och från konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En mänsklig rättighet är en mänsklig rättighet oavsett vem du är och var i världen du befinner dig. Men brott mot mänskliga rättigheter pågår ständigt runt om i världen.

Den diskriminering som personer med funktionsnedsättning möter har flera orsaker. Det kan handla om negativa attityder, felaktiga föreställningar om funktionsnedsättning eller om bristande politisk vilja att ta tillvara på de möjligheter och den kapacitet som personer med funktionsnedsättning besitter. Inte sällan beror diskrimineringen på bristande kunskaper hos omgivningen. I fattiga länder är det inte ovanligt att okunnighet om funktionsnedsättningar leder till att det uppstår myter. Exempel på myter är att funktionsnedsättningar beror på förbannelser som drabbat familjen eller att funktionsnedsättningar smittar.

Risk för permanent utanförskap

Personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa, lägre utbildning, färre ekonomiska möjligheter än personer utan funktionsnedsättning. De löper större risk än andra grupper att utsättas för våld och övergrepp. Samtidigt är det mindre sannolikt att de ska få hjälp av polis och rättsväsende eller att förebyggande arbete riktas mot gruppen.

Personer med funktionsnedsättning saknar ofta möjlighet att aktivt delta i samhällsutvecklingen, vilket medför ett permanent utanförskap. Världshälsoorganisationen, WHO, slår fast att funktionsnedsättningar är intimt förknippade med människorättsfrågor. Människor utsätts för djupa orättvisor när de på grund av sin funktionsnedsättning blir nekade vård, utbildning, arbete och möjlighet till politiskt deltagande. På samma sätt kränks människor då de blir utsatta för våld, övergrepp och fördomar på grund av sin funktionsnedsättning.

Personer som lever med funktionsnedsättning, och deras familjer, löper en betydligt högre risk att drabbas av ekonomiska och sociala orättvisor än andra. Många länder saknar sociala trygghetssystem. Utan trygghetssystem blir det familjerna som i bästa mån får täcka upp för samhällets brister. Vilket naturligtvis slår hårdast mot dem som redan är fattiga eller lever precis på gränsen till fattigdom.

Ofta är arbetsmarknaden i stort sett stängd för personer med funktionsnedsättning. Utmaningarna för dem som väl lyckats få ett arbete är många och olika hinder gör att det blir svårt att behålla ett arbete.

När demokratin utvecklas och hela befolkningen får politiska rättigheter kan de vara med och påverka samhällsutvecklingen. Då kan personer med funktionsnedsättning kräva svar och ansvar. MyRights arbete innebär att vi påverkar och kräver ansvar från beslutsfattare, myndigheter och stater.

Vad är en mänsklig rättighet?

FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna innehåller tillsammans med andra konventioner en lång rad olika rättigheter. Det handlar bland annat om rätten till social trygghet, till utbildning, till en tillfredsställande levnadsstandard, att vara skyddad från hunger och svält, skydd för familjen, arbete, vila och fritid. Den enskilda individen ska också skyddas från godtycke vid myndighetsutövning.

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och den enskilda individen. Varje rättighet för individen är en skyldighet för statsmakten. Det är staten som har ansvaret för att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och upprätthålls.

Läs mer

Läs skriften FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

Tillgängliga versioner av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs här på MyRights hemsida om vårt arbete med konventionen för personer med funktionsnedsättning.