Jämställdhet

Brist på jämställdhet ökar utanförskapet

Kvinnor med funktionsnedsättning riskerar att diskrimineras både på grund av sitt kön och sin funktionsnedsättning. Alla MyRights projekt och program har ett genomgripande jämställdhetsperspektiv.

I de flesta samhällen tillhör personer med funktionsnedsättning oavsett kön de allra mest marginaliserade, och i fattiga miljöer kan detta få förödande konsekvenser. Samtidigt är bristen på jämställdhet ett stort problem världen över. Den systematiska könsdiskriminering som råder i många av världens länder slår därför särskilt hårt mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Den dubbla diskrimineringen kan både leda till och befästa fattigdom. Diskrimineringen medför ett utanförskap och en utsatthet som kan påverka både dem själva och deras barn och anhöriga väldigt negativt.

1 av 5 kvinnor lever med minst en funktionsnedsättning

Det är betydligt fler kvinnor än män som lever med funktionsnedsättning i låg- och medelinkomstländer. Enligt WHO lever minst 1 av 5 kvinnor i världen med en eller flera funktionsnedsättningar (samma siffra för män är 1 av 8).

En förklaring är flickors och kvinnors lägre sociala och ekonomiska status jämfört med pojkar och män i många länder. Det kan bland annat leda till att de får en mindre andel av hushållets resurser.

Kvinnor löper även en större risk att få en funktionsnedsättning på grund av könsbaserade orättvisor när det gäller tillgången till olika former av vård och tjänster. Flickor och kvinnor som blir sjuka får i lägre utsträckning vård jämfört med pojkar och män, i synnerhet i fattiga länder där det kan vara långt till närmaste vårdinstans.

Kvinnor med funktionsnedsättning har bland annat att hantera:

  • En skola som särskilt exkluderar flickor med funktionsnedsättning
  • Ökade risker för våld och övergrepp
  • Minskad tillgång till sjukvård och sexuell och reproduktiv hälsa
  • Mindre politiskt deltagande – på alla nivåer

MyRight synliggör kvinnorna

I de partnerskapsprojekt som vi och våra medlemsorganisationer bedriver ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och det skapas medvetenhet om hur det är att leva med funktionsnedsättning som kvinna.

Genom att synliggöra kvinnor med funktionsnedsättning, och kvinnor som anhöriga till en person med funktionsnedsättning, bidrar projekten till en positiv samhällsutveckling och utgör samtidigt en möjlighet för individerna att få egenmakt.

I utvecklingssamarbetet är det viktigt att analysera hur den rådande situationen påverkar män och kvinnor olika, hur den upplevs av män respektive kvinnor och vilka åtgärder som krävs för att tillgodose både mäns och kvinnors behov. När kvinnornas perspektiv synliggörs leder det ofta till att kvinnor blir mer aktiva i till exempel lokala organisationer. Det kan i sin tur bidra till kunskap och erfarenheter som gör att kvinnorna vågar delta och engagera sig mer även i andra delar av samhällslivet.

Att arbeta på sätt som främjar jämställdhet kan innebära att främja kvinnors deltagande och stärka kvinnors ställning i organisationen, men det kan också innebära det motsatta. I vissa organisationer kan det till exempel handla om att ha riktade aktiviteter för att engagera fler pappor och få dem att acceptera och bry sig om sina barn med funktionsnedsättning.

MyRight vill:

  • att Sverige ska inkludera ett funktionshinderperspektiv i sin uttalat feministiska utrikespolitik.
  • Det behövs fler stater som driver frågor framåt som rör den extra utsatta situationen för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning.
  • När biståndsstrategier tas fram måste kvinnor med funktionsnedsättning med kunskap på området vara representerade.
  • Svensk utvecklingsfinansiering bör också användas till att bygga och utveckla nationella statistikmyndigheter med syfte att förbättra statistiken om personer med funktionsnedsättning, och i synnerhet kvinnor med funktionsnedsättning.
  • MyRight vill även se en högre representation av kvinnor med funktionsnedsättning i den internationella kommittén som bevakar implementering av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD.