Fattigdomsbekämpning

 

Fattigdomsbekämpning kräver inkludering

Diskriminering och bristande tillgänglighet gör att funktionsnedsättning ofta leder till fattigdom, samtidigt som fattigdom ofta leder till funktionsnedsättning. 

Den utbredda fattigdomen är en grundläggande orsak till att personer med funktionsnedsättning inte garanteras sina rättigheter. Fattigdomen hindrar också människor från att ställa krav som ger dem tillgång till vård, hjälpmedel, utbildning och sysselsättning. Att arbeta med funktionshinderfrågor är därför ett effektivt sätt att öka delaktigheten och minska fattigdomen.

Vad är fattigdom?

Fattigdom innefattar en människas möjlighet att kunna äta sig mätt på näringsrik mat och slippa vara undernärd, om att ha tillgång till rent dricksvatten och därmed kunna undgå sjukdomar, om rätten att få gå i skolan, möjligheten att få sjukvård och att ha inflytande över sitt eget liv och sin framtid. Och rätten att kunna känna sig trygg. Personer med funktionsnedsättning förnekas ofta många av dessa rättigheter.

Världsbankens definition av om en människa lever i extrem fattigdom är satt till när en persons inkomst är mindre än motsvarande 1,9 dollar om dagen. Siffran tar hänsyn till den generella prisnivån i varje enskilt land och är ett slags lägstamått för vad som krävs för en människa att kunna överleva. Ett annat sätt att mäta fattigdom är att studera hur många som tvingas gå undernärda. I dagens värld beräknas en av nio människor fortfarande gå hungrig.

Sambandet mellan fattigdom och funktionshinder

Det finns en tydlig koppling mellan fattigdom och funktionshinder. Funktionsnedsättning har en tendens att låsa fast människor i fattigdom, och fattigdom är i sin tur en starkt bidragande faktor till funktionsnedsättning.

Samtidigt som många länder genomgått en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom har klyftorna mellan individer och grupper ökat. Det handlar om en ojämlikhet som ofta är baserad på faktorer som kön, ålder, etnicitet, ekonomisk eller social status – och funktionsnedsättning.

Människor som är fattiga riskerar i högre grad att få olika former av funktionsnedsättningar på grund av dålig sjukvård, undernäring, bristande tillgång till rent vatten och fungerande toaletter. Att människor som är fattiga lever i farliga miljöer och arbetar under farliga arbetsförhållanden ökar också riskerna för funktionsnedsättningar. Fattigdom tvingar ofta människor att bo i sämre bostäder och nära farlig trafik som höjer riskerna för att till exempel falla offer för trafikolyckor. Sämre hus och färre möjligheter till skydd gör också att konflikter och naturkatastrofer slår hårdast mot de fattigaste. Det innebär ännu en förhöjd risk att drabbas av funktionsnedsättning.

Undernäring ökar riskerna

Undernäring bland gravida kvinnor och små barn riskerar att leda till försenad utveckling och förhöjd risk för funktionsnedsättning hos barn. Till exempel orsakar brist på A-vitamin att mellan 250 000 och 500 000 barn årligen blir blinda (UNICEF). Något som lätt går att åtgärda med hjälp av billiga tillskott av A-vitamin.

Funktionsnedsättning kan även leda till undernäring. Det sker när familjen inte prioriterar en person med funktionsnedsättning lika högt som de andra familjemedlemmarna vid matbordet och när en person med funktionsnedsättning inte alltid får den hjälp hen behöver för att äta. En funktionsnedsättning kan dessutom leda till efterföljande hälsoproblem för personen i fråga. Det kan ske när familjer av olika skäl inte låter en anhörig lämna hemmet, vilket hämmar personens fysik och allmänna utveckling.

Utanförskap permanentar fattigdomen

Ett antal institutioner, bland andra Världsbanken, har pekat på det faktum att det som görs för att minska fattigdomen i världen, sällan eller aldrig når personer med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att uppmärksamma det tydliga sambandet mellan fattigdom och funktionsnedsättning.

Idag förvägras flera hundra miljoner personer med funktionsnedsättning sin rätt till utbildning och arbete, sin rätt att delta i den demokratiska processen och rätten att bli sedda och respekterade som människor och medborgare. Många människor hamnar i en beroendeställning som innebär en ökad exponering för övergrepp, diskriminering och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

För att minska denna utsatthet behöver biståndet och annat förändringsarbete anpassas utifrån de behov som personer med funktionsnedsättning har så att dessa grupper inkluderas och synliggörs.

MyRight vill:

  • att funktionshinderperspektivet tydligare inkluderas i det internationella arbetet.
  • att mer offentliga medel satsas för att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning och ett livslångt lärande för personer med funktionsnedsättning.
  • att de sociala trygghetssystemen byggs ut och förändras för att omfatta alla.
  • att de länder som skrivit under CRPD (FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning) ska genomföra förändringar i de juridiska regelverk som diskriminerar personer med funktionsnedsättning och inskränkningar deras demokratiska, sociala och ekonomiska rättigheter.
  • att det satsas på att skapa nationell och internationell statistik om personer med funktionsnedsättning i relation till de globala hållbarhetsmålen.