Våra fokusområden

Våra fokusområden

Starka organisationer är grunden till förändring

MyRight arbetar för att stärka lokala organisationer och driva på utvecklingen för att personer med funktionsnedsättning i högre grad ska få tillgång till sina rättigheter.

Personer med funktionsnedsättning hör till de mest marginaliserade grupperna i samhället. Därför saknar de ofta utbildning, vilket leder till att många funktionshinderorganisationer är relativt svaga. Organisationsutveckling är ett sätt att öka förutsättningarna att delta i samhällsutvecklingen.

Det civila samhället är livsviktigt för demokratin

För att civilsamhället ska kunna vara den kraft som granskar makten och ställer krav på förändring måste organisationerna vara så starka att de kan göra sin röst hörd och delta i samhällsdebatten. För att kunna göra sina röster hörda i samhällsdebatten krävs starka organisationer som kan representera sina medlemmar. När vi känner till våra rättigheter och börjar tro på att förändring är möjlig, det är då vi vågar berätta om våra upplevelser och behov, ställa krav, delta och bidra.

Alla projekt som MyRight stödjer arbetar med organisationsutveckling

MyRight arbetar för att varje människa ska ha makt och inflytande i sitt eget liv och i samhället. Alla våra insatser är beroende av att personer med funktionsnedsättning och deras familjer organiserar sig för att stärka varandra och hävda sina mänskliga rättigheter.

Erfarenhetsutbyte mellan svenska funktionshinderorganisationer och funktionshinderorganisationer i MyRights samarbetsländer bidrar till kunskap och en ökad kapacitet att utveckla starka organisationer där medlemmarna kan göra sina röster hörda och delta i samhällsutvecklingen. Vi vet att mer kunniga och aktiva medlemmar bidrar till nya nätverk och samarbeten. På så sätt kan organisationerna bygga upp sin kapacitet och legitimitet och bidra till en samhällsförändring.

Exempel på insatser är:

  • Skapa mötesplatser för personer med funktionsnedsättning
  • Utbildning i föreningskunskap, ledarskap och demokrati
  • Utbildningar i jämställdhet
  • Utbildningar om tillgänglighet och om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Utbildning i punktskrift och teckenspråk
  • Underlätta för att ge personer med funktionsnedsättning tillgång till utbildning och arbete, till medicin, vård och rehabilitering
  • Opinionsbildning och påverkansarbete
  • Kampanjer för ökat inflytande och förbättrad situation för personer med funktionsnedsättning