Så arbetar vi

Så arbetar vi

Så arbetar MyRight

Vi arbetar för att alla ska vara inkluderade

Utvecklingssamarbetet sker i partnerskap mellan svenska funktionshinderorganisationer och deras motsvarigheter i MyRights samarbetsländer. Tillsammans bedriver vi projekt och program som bidrar till att samarbetsorganisationerna blir starkare, mer demokratiskt uppbyggda och kan delta i samhällsutvecklingen. Allt vi gör utgår från ett rättighetsperspektiv och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som antogs 2006.

Fyra skolbarn sitter ner vid en vägg och skrattar
Skolbarn i Rwanda. Foto: Mia Munkhammar

Vision och uppdrag

MyRights vision är en värld där alla personer med funktionsnedsättning åtnjuter lika rättigheter och möjligheter till ett värdigt liv fritt från fattigdom i inkluderande samhällen. MyRights uppdrag är att stärka funktionshinderorganisationer så att personer med funktionsnedsättning får makt över sina egna liv. Det gör vi genom att främja inkludering och deltagande genom erfarenhetsutbyte av hur det är att leva med funktionsnedsättningar och arbeta för rättigheter för personer med funktionsnedsättning mellan våra medlemsorganisationer och dess samarbetsorganisationer i våra verksamhetsländer. Vi samlar och delar kompetenser kring rättigheter för personer med funktionsnedsättning och föreningskunskap i våra partnerskapsprojekt och kollektivt genom nätverk och påverkansarbete i våra verksamhetsländer.

Förändring genom utbyte av kunskap och samarbete

Funktionshinderrörelsen i Sverige tillhör den svenska folkbildningstraditionen och har lång erfarenhet av att bygga upp organisationer som successivt kunde börja förmedla sina medlemmars erfarenheter och delta i samhällsutvecklingen. Dessa erfarenheter är värdefulla i utvecklingssamarbetet. Trots att det är mycket som skiljer människors upplevelser åt om de lever i Sverige eller i ett fattigt land så delar medlemmarna i MyRights medlemsorganisationer och deras samarbetsorganisationer erfarenheten av att leva med funktionsnedsättning eller att vara förälder till barn med funktionsnedsättning. Just dessa erfarenheter har stor betydelse och skapar en ömsesidig förståelse för varandra. Det ger medlemmarna i samarbetsorganisationerna kraft att se vad svenska funktionshinderorganisationer har kunnat uppnå och det skapar hopp att se vilka möjligheter som finns när förutsättningarna förändras. De svenska organisationerna får också nya infallsvinklar och idéer som utvecklar deras arbete.

Öka medbestämmande och inkludering

Allt vårt stöd bidrar till att skapa förutsättningar för människor att uttrycka sina behov så att de kan vara med och påverka utvecklingen. I vissa projekt handlar det om att börja från grunden och stötta aktiviteter som bidrar till att skapa gemenskap, öka medlemmarnas självkänsla och göra medlemmarna mer medvetna om sina rättigheter. Andra projekt är till exempel inriktade på att utbilda vård- och skolpersonal om olika funktionsnedsättningar, vad de innebär och hur vården och skolan kan möta de behov som finns. I varje land bedriver samarbetsorganisationerna också ett gemensamt påverkansarbete. De granskar lagförslag, agerar remissinstans och arbetar för att politiken ska bli mer inkluderande. Journalister och media är också viktiga målgrupper för att förändra allmänhetens och beslutsfattares attityder gentemot personer med funktionsnedsättning. Vi vet att ett mer inkluderande samhälle är ett effektivt sätt att minska fattigdomen.