Konventionen

Konventionen

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

MyRights verksamhet utgår FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den innebär ett krav på att de mänskliga rättigheterna ska omfatta alla oavsett förutsättningar och var på jorden vi är födda.

Världskarta som visar vilka länder som ratificerat konventionen

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (på engelska ”Convention on the Rights of Persons with Disabilities”, förkortat ”CRPD”) antogs av FN:s generalförsamling i december 2006. Den öppnades för undertecknande i mars 2007 och trädde i kraft i maj 2008 då 20 stater hade ratificerat den (det vill säga åtagit sig att följa konventionen). 2018 hade 177 stater ratificerat konventionen.

Personer med funktionsnedsättning omfattas givetvis av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och även av andra konventioner. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning skapar inte några nya rättigheter utan ska främja, skydda och säkerställa grundläggande rättigheter och friheter för personer med funktionsnedsättning. Den har tillkommit för att få bort de hinder som gör att personer med funktionsnedsättning inte får möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning visar på områden där det behövs åtgärder för att personer med funktionsnedsättning fullt ut och på jämlika villkor ska kunna nyttja sina rättigheter.

Med konventionen som verktyg

Konventionen har haft en avgörande betydelse för hela den globala funktionshinderrörelsen och påverkat MyRights arbete i positiv riktning. Vi driver all vår verksamhet, inklusive aktiviteter, seminarier och möten, utifrån konventionen.

I de länder utanför Sverige där MyRight har landskontor engagerar vi oss tillsammans med funktionshinderrörelsen för att konventionens artiklar ska bli verklighet. Efter att konventionen antagits av ett land krävs att samhället börjar anpassas efter dess krav.

Det är staterna som har ansvaret för att se till att rättigheterna efterlevs och upprätthålls. FN har en kommitté som övervakar att länderna följer konventionen. Alla länder som har antagit konventionen ska regelbundet lämna in en rapport till kommittén där de beskriver hur konventionen efterlevs. Kommittén lämnar sedan sin bedömning med rekommendationer till länderna.

MyRight stödjer sina samarbetspartners och är en aktiv kraft för att personer med funktionsnedsättning, och deras organisationer, ska medverka i att göra samhället tillgängligt i linje med konventionen. Det görs dels genom att formera grupper, regionala kommittéer och på olika vis bevaka att konventionen och kommitténs rekommendationer följs, dels genom att föra dialog med regeringarna när dessa skriver sina nationella rapporter och genom att bidra till alternativa rapporter från civilsamhället till FN. Syftet är alltid att stärka rösten och öka delaktigheten i samhällsutvecklingen för personer med funktionsnedsättning. Påverkansarbetet sker både nationellt och på FN-nivå.

Exempel på resultat av MyRights arbete med konventionen:

  • en ändrad lagstiftning (exempelvis Disability Inclusive Constitution i Nepal) som slår fast rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • dokument från FN finns översatta till landets eget språk (bland annat i Bosnien-Hercegovina).
  • barn har nu rätt till undervisning i teckenspråk eller braille/punktskrift i Nepal
  • funktionshinderorganisationer har genomfört undersökningar om hur tillgänglig sjukvård och skola är för personer med funktionsnedsättning. Undersökningarnas resultat har använts bland annat i alternativa rapporter (bland annat i Tanzania)
  • MyRight och våra partnerorganisationer har varit delaktiga i alternativrapporten ( bland annat i Bolivia, Bosnien, Rwanda och Tanzania).
  • utbildningar av aktivister i hur de kan skriva en alternativ rapport och delta i processen (till exempel delta i möten, bidra med fakta från egna undersökningar och  presentera alternativrapporten för FN:s konventionskommitté i Genève)
  • funktionshinderorganisationer har själva börjat driva bevakningen av hur konventionen efterlevs i ett land (exempelvis i Bolivia)

Insatser utifrån konventionen förändrar livet för många. Läs mer om MyRights arbete under fliken ”Rättighetsbaserat arbete”.

Här kan du läsa konventionen och hitta mer information

• Konventionen på svenska (regeringens hemsida)
 Konventionen på lättläst (regeringens hemsida)
 Konventionen på teckenspråk (MFD:s hemsida)
 Konventionen på olika språk (FN:s hemsida)
 MFD:s affisch om konventionen, går att ladda ner på svenska och engelska, och att beställa på 14 språk
 MyRights webbsida Om rättighetsbaserat arbete