Member

För Medlemmar

Samarbeta i projekt med MyRight

MyRight förmedlar bidrag till svenska funktionshinderorganisationer som vill bedriva utvecklingssamarbete i partnerskap med funktionshinderorganisationer i MyRights samarbetsländer.

För att kunna ansöka om bidrag måste organisationen vara medlem i MyRight. Det är riksorganisationer som kan vara medlemmar, men även organisationernas lokalföreningar kan bedriva projekt.

I texten nedan beskriver vi hur ett projekt fortlöper. Du hittar även en innehållsförteckning till höger över sidans olika rubriker.

Längst ner på sidan hittar du de dokument, mallar och verktyg som partners kan behöva.

Avtal

Innan överföring av projektmedel kan påbörjas ska ett avtal upprättas och undertecknas av de avtalstecknande parterna. Till avtalen hör följande bilagor:

 • MyRights antikorruptionspolicy
 • MyRights riktlinjer vid misstanke om korruption
 • MyRights policy och instruktioner för upphandling
 • Uppdragsbeskrivning för revision
 • Firmatecknare och bankförbindelse (blankett)
 • Intyg om administrationsbidrag (blankett)
 • Intyg om egeninsats (blankett)
 • Rekvisitionsblankett
 • Kommunikationsplan

Utbetalningar 

För att MyRight ska göra en utbetalning till en organisations bankkonto måste organisationen först skicka in en undertecknad ansökan om utbetalning. Det kallas att man rekvirerar medel. Blanketten som ska användas kallas ”rekvisitionsblankett”. För att MyRight ska kunna göra en utbetalning måste det också finnas ett undertecknat projektavtal. Utbetalning görs två gånger per år. När projektet är inne på sitt andra eller tredje år måste även organisationens årsrapport och revision ha inkommit till MyRight innan årets andra utbetalning kan göras.

Kommunikation

Partnerskapet bygger på kommunikation och erfarenhetsutbyte. Det är därför viktigt att ni och er samarbetsorganisation på ett tidigt stadium diskuterar hur er kommunikation ska se ut. Till avtalet kan ni bilägga en kommunikationsplan där ni definierar vilka kommunikationsmedel ni ska använda, vilka personer som ansvarar för kommunikationen och om vad och hur ofta ni ska kommunicera med varandra.

Det är i kommunikationen med er samarbetsorganisation ni har möjlighet att följa upp verksamheten och stödja samarbetsorganisationens processer. Det är också en god kommunikation som gör det möjligt att fånga upp svårigheter och om saker inte fungerar som det är tänkt. Det är därför viktigt att ni under hela projektet upprätthåller en kontinuerlig kommunikation med er samarbetsorganisation på det sätt ni enats om i er kommunikationsplan.

Resor

Alla resor ska ingå i projektplanering och -budget. Innan du kontaktar Tranås Resebyrå och bokar din resa måste du ha ett godkännande av MyRight. Använd blanketten Underlag för godkännande av resa. Assistent och ledsagare måste ha undertecknade avtal innan resan bokas. Alla medlemsorganisationer, ledsagare, assistenter och teckenspråkstolkar förutsätts följa MyRights riktlinjer vid resa.

När du reser med finansiering av MyRight är du försäkrad genom MyRight. Riktlinjer och avtalsmallar finns att ladda ned under “Dokument – Resor”.

Gör så här:

 1. Fyll i blanketten ”Underlag för godkännande av resa”.
 2. Ge en avtalsmall till eventuell assistent eller ledsagare.
 3. Skriv själv under ditt avtal och se till att eventuell assistent eller ledsagare skriver under sitt avtal.
 4. Skicka in underskrivna avtal till MyRight.
 5. När din handläggare på MyRight meddelat att avtalen inkommit och godkänts kan du boka resan hos Tranås Resebyrå. Uppge ert projektnummer som referens så att det är tydligt vilken projektbudget pengarna ska dras ifrån. Tranås fakturerar därefter MyRight.

Tolkanvändare bokar själv sina tolkar. Här nedan kan du ladda ner en lista med de teckenspråkstolkar som MyRight har avtal med.

Alla medlemsorganisationer, ledsagare, assistenter och teckenspråkstolkar förutsätts följa MyRights riktlinjer vid resa.

Reseförskott

Reseförskott kan begäras för hotellkostnader, resor, vaccinationer, visum och 75 procent av beräknat traktamente. För mer information se bilaga b – Riktlinjer för reseersättning.

Reseförskott är personligt och kan begäras om de beräknade kostnaderna överstiger 1000 SEK. Reseförskott ska begäras senast en vecka före avresa och utbetalas tidigast 14 dagar före avresa.

Reseförskottet redovisas i reseräkningen som skickas in senast en månad efter resans hemkomst.

Om en resa ställs in ska reseförskott återbetalas omgående. Inbetalningen görs på MyRights plugirokonto 43664-2. På inbetalningen ska du skriva ditt namn, personnummer och att återbetalningen avser reseförskott.

Efter hemkomsten

Din reseräkning och reserapport måste ha inkommit till MyRight senast en månad efter din hemkomst.

Din reseräkning utbetalas efter att din reserapport har lämnats till MyRight och godkänts.

I reserapporten ska du beskriva hur du har uppfyllt uppdraget för resan. Om du har bilder från din resa får du gärna skicka med dem så att vi kan berätta om projektet här på MyRights webbplats.

Rapportering

Projektrapporteringen ligger till grund för styrelsens rapportering till årsmötet och MyRights rapportering till Forum Civ/ Sida. För att dessa rapporter ska vara korrekta och MyRight ska kunna uppfylla finansiärens (Forum Civ/ Sidas) krav på rapportering är det viktigt att projekten rapporteras inom utsatt tid.

Rapporterna ska avspegla både er och er samarbetsorganisations erfarenhet av verksamheten och beskriva hur ni tillsammans bidragit till de resultat som uppnåtts. Tänk alltså på att planera för rapporterna i god tid så att ni hinner föra en dialog med er samarbetsorganisation och kan vara med och bidra till rapporternas innehåll.

Enligt avtalet mellan samarbetsorganisationen och MyRight är det samarbetsorganisationen som är ansvarig för att MyRight får rapporten i tid. Slutdatum för när rapporterna ska insändas till MyRight hittar du under respektive rapport. Det är landsamordnarna som skickar in rapporterna till MyRight i Stockholm.

Årsrapportering

Årsrapporten ska innehålla:

 • Undertecknad version av årsrapporten (aktivitetsrapport samt finansiell rapport)
 • Den finansiella rapporten i Excel-version (e-post)
 • Revisionsrapport (”Auditor´s Opinion”, ”Management Letter” och “ISRS 4400″)
 • Uppdragsbeskrivning av revision undertecknad av revisorn
 • Management respons

Tänkt på att diskutera årsrapporteringen med er samarbetsorganisation i god tid. När rapporten skickas till kansliet i Stockholm ska den vara undertecknad av både er samarbetsorganisation och av er.

Redovisning av egeninsats till MyRight

Varje år måste MyRights medlemsorganisationer som är aktiva i projekt och program lämna en redovisning till MyRight där de intygar att egeninsatsen utgjorts av kontanta, privata medel insamlade i Sverige, i enlighet med Sidas krav för egeninsats.

Utvärdering

En utvärdering är ett sätt att strukturera, kontrollera och analysera arbetsmetoder och resultat. Det är därför ett viktigt underlag för ett gemensamt lärande och beslut om hur arbetet ska utformas i framtiden alternativt om det ska avslutas. MyRight har tagit fram en uppdragsbeskrivning för utvärderingar av projektverksamheten, vilken kan modifieras utifrån det specifika projektet. Utvärderingar görs vanligtvis efter en projektperiod på tre år.

Slutrapportering

En slutrapport ska vara analyserande och beskriva de erfarenheter som gjorts i projektet. Slutrapporten är en narrativ rapport som ska baseras på tidigare årsrapporter, övriga rapporter och projektets utvärdering. Till slutrapporten bifogas en finansiell årsredovisning inklusive revision.

Uppföljning

Oktagonen

Oktagonen är ett verktyg som kartlägger en organisations interna kapacitet och används för att belysa samarbetsorganisationens styrkor och svagheter samt hur man kan vidta åtgärder för förbättring. Verktyget hjälper er att lära känna er samarbetsorganisation och förstå vilka behov de har för att kunna öka sin kapacitet. Oktagonen ska göras med hjälp av MyRights landsamordnare i början och slutet av en finansieringsperiod. Genom att använda Oktagonen blir det också lättare att identifiera när det är dags att påbörja en utfasning.

Tool for administrative capacity- administrativ kapacitetsbedömning

För att göra en mer grundlig analys av organisationens administrativa kapacitet och system för internkontroll, framförallt i relation till organisationens finansiella hantering använder MyRight ”Tool for administrative capacity”. Även denna bedömning ska ske i början och i slutet av varje avtalsperiod med stöd av MyRights landsamordnare och följas upp kontinuerligt. Verktyget resulterar i en åtgärdslista som syftar till att stärka organisationens kapacitet.

Styrdokument 

Här nedan finner du de styrdokument som ni som partners kan behöva.
Saknar du något? Kontakta din handläggare eller info@myright.se

Antikorruption

Anmäl misstankar om korruption och oegentligheter. Du kan vara anonym om du vill. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt, oavsett om anmälan är anonym eller inte. Anmäl misstankar om korruption här.

Innehåll på sidan